Zpět na úvodní stranu
Anarchistický manifest
Po tucty let všechny vlády, prohlašujíce mírumilovnost, neviděly lepší záruku míru leč v silném zbrojení. Pravidlo stejně klasické, jako nesmyslné. Příprava k válce v zájmu míru nemohla přece nic jiného přinésti. Tímto způsobem dosáhlo se toho, co se připravovalo, totiž války. Nebude z místa, když poznamenáme, že před tímto obrovským vzplanutím evropským tyto samé státy, nyní válčící, zanášely zhoubu války do všech dílů světa. Mluviti o půlstoletém míru znamenalo by sprostě lháti. Loupení a vraždění bylo nepřetržitým dílem předních velmocí, ba v soupeření koloniálním dlužno hledati příčiny děsné katastrofy, jíž jsme svědky. Toto bylo předvídáno a nikdo neměl příčinu o tom pochybovati.
Celý text
Antimilitaristický manifesr
Evropa v plamenech, dvanácte milionů mužů utkáno v nejhroznějším vraždění, jaké dějiny kdy viděly; miliony plačících a hořekujících žen a dítek, všechen hospodářský a mravní život osmi velkých národů brutálně přerušen a stále ještě nové vojenské zápletky hrozící - takový je, již po osm měsíců, bolestný, trýzně plný a odporný zjev jaký nám civilizovaný svět skýtá. Ale zjev tento nepřekvapil - aspoň ne anarchisty, neboť tito nikdy nepochybovali o tom, co hrozné současné události jen potvrdily, že totiž válka ustavičně podněcována jest stávajícím společenským zařízením.
Celý text
Michail Bakunin: Co je autorita?
Co je autorita? Je to nevyhnutelná moc přírodních zákonů, která se projevuje v nezbytném spojování a řazení jevů hmotného a společenského světa? Jestliže ano, pak proti těmto zákonům je bouřit se nejen zakázáno - je to také nemožné. Můžeme jim nerozumět nebo je vůbec neznat; nemůžeme je ale neposlouchat; protože konstituují základ a hlavní podmínky naší existence; obklopují nás, prostupují, regulují všechny naše pohyby, myšlenky a činy; dokonce i když věříme, že je neposloucháme, tak pouze ukazujeme jejich všemocnost.
Celý text
Michail Bakunin: Lidé a svoboda
Člověk nabývá svého lidství prosazováním a uskutečňováním vlastní svobody ve světě. Vše živé se chce realizovat v plnosti svého bytí. Člověk, bytost živá i myslící zároveň, musí sám sebe poznat, než se začne realizovat. Co je to vlastně za naléhavou zvídavost, nutící člověka, aby poznal svět, který ho obklopuje, a s neúnavnou vášní pronikal do tajemství přírody, jejímž je na této zemi nejvyšším a nejdokonalejším výtvorem?
Celý text
Radikální města a sociální revoluce: rozhovor s Janet Biehl
Vaše kniha je programová: představujete libertinský municipalismus v historickém kontextu a nabízíte konkrétní návrhy pro praxi. Jaké politické okolnosti vás ponoukly k tomu, aby jste knihu vydala zrovna teď?

Jako politická dimenze sociální ekologie - základ myšlenek rozvíjených Murrayem Bookchinem od padesátých let - je libertinský municipalismus libertinská politika sociální revoluce. Vytváří teorii i praxi pro vytvoření revolučního hnutí, jehož hlavním cílem je rovnoprávná, spravedlivá a svobodná společnost. Moje kniha má jednoduše uspořádat myšlenky, které Murray Bookchin vysvětlil někde jinde.

Celý text
Murray Bookchin: Decentralizace
Nečetli knihy ani články o ekologii člověka, a přesto vycítili všeobecný úpadek moderního městského života. Miliony Američanů se uchýlily do předměstských čtvrtí a elegantních satelitních sídlišť, aby zde hledali útočiště před tíživým tlakem velkoměstského prostředí. Zprávy, které od nich z předměstí přicházejí, ukazují, že si nemalou část oné zátěže odnesli na venkov s sebou. Lidé se na předměstích nepřizpůsobili krajině; přizpůsobili pouze velkoměstský životní styl polovenkovskému okolí metropolí. Metropole zůstává osou, kolem níž se jejich život stále točí. Je jim zdrojem živobytí, potravy a z velké části také trvalého napětí. Předměstí vyrazila změst jako spleť větví, ty však stále patří k témuž velkoměstskému stromu.

Celý text
Murray Bookchin: Anarchie a organizace
Stále se udržuje starodávný mýtus, že anarchisté nedůvěřují organizacím, které by podporovaly revoluční činnost. Tento mýtus byl vyzvednut ze svého místa posledního odpočinku Marcusem v rozhovoru pro L'Express před několika měsíci a znovu zopakován Hueyem Newtonem v jeho "Obraně sebeobrany", kterou se New Left Notes rozhodlo znovu otisknout v nedávném čísle věnovaném Národnímu shromáždění.

Celý text
Malé není vždy krásné: rozhovor s Bookchinem
Murray Bookchin (1921) se po sedm desetiletí angažuje v levicové politice. Napsal přes dvacet knih, jejichž tematický záběr sahá od ekologie a filozofie přírody přes historii, urbanistiku až po levicové myšlení, zejména marxismu a anarchismu. Roku 1952 v rozsáhlém eseji "Problém chemikálií v potravinách" (The Problem of Chemicals in Food) varoval před chemizací zemědělství a životního prostředí. Tímto i dalšími texty pomáhal položit základy moderního radikálního ekologického hnutí

Celý text
Murray Bookchin: Co je sociální ekologie?
To, co skutečně definuje sociální ekologii jako ekologii "sociální", je její rozpoznání často přehlíženého faktu, že totiž téměř všechny současné ekologické problémy vychází z hluboce zakořeněných problémů sociálních. A naopak, současné ekologické problémy nemohou být dostatečně pochopeny, tím méně vyřešeny, bez rozhodného vypořádání se současnými společenskými problémy. Jedná se, kromě jiných, o konflikty ekonomické, etnické, kulturní a genderové, které jsou jádrem nejvážnějších ekologických výkyvů, kterých jsme dnes svědky, samozřejmě kromě těch způsobených ekologickými katastrofami.
Celý text
Murray Bookchin: Od urbanizace ke městům
Bezprostředním cílem programu libertariánského municipalismu není vykonávat okamžitou a rozsáhlou kontrolu ekonomiky prostřednictvím zastupitelů a jejich byrokratických pomocníků. Jeho bezprostředním cílem je znovu otevřít veřejnou sféru, která by stála v ostrém protikladu vůči státní moci, dávala prostor co největší demokracii v doslovném slova smyslu a vytvořila zárodečné formy institucí, které by daly moc do rukou všemu lidu. Jestliže si zpočátku tuto perspektivu bude možno osvojit pouze v omezeném měřítku v rámci čistě morálně zmocněných shro- máždění, budeme tu i přesto mít formu lidové moci, která se může časem začít šířit nejenom z místa na místo, ale i přes hranice geograficky rozsáhlých oblastí

Celý text
Francisco Ferrer - anarchistický pedagog
V roce 1999 uplynulo 90. výročí státní vraždy velkého vzdělavatele Francisca Ferrera, jenž byl zastřelen s tichým souhlasem katolické církve. Francisco Ferrer je stále sporná postava, ale jeho vzdělavatelské myšlenky jsou stále velmi důležité (i když dnes více směrem proti státu, než proti církvi). V září 1989 nacionalistické a fašistické sekce Barcelonské spojené rady najednou zakázaly stavbu pomníku Franciscu Ferrerovi. 13. října, v den výročí, uspořádali anarchisté z CNT mítinky na počest Ferrera a přejmenovali po něm barcelonské náměstí, které se Plaza Ferrer jmenovalo již v letech 1936-39.

Celý text
Střední východ: máme více společného, než konfliktního
Když situace mezi Izraelem, Libanonem a Palestinou eskalovala, západní supervelmoci nedělali nic, krom zpola slyšitelného zavrhnutí, které pronesly snad všechny národy. Jako anarchisté odmítáme vidět tuto válku jako válku mezi národy. Skutečným utlačovatelem je vládnoucí třída, ta která velí armádě, která vlastní zbraně, která vlastní masmédia chrlící propagandu, vytvářející podporu naštvaných a vysídlených lidí.

Celý text